RODO

Klauzula informacyjna – pacjent

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
  w Toruniu, ul. Św. Józefa 53 59, 87-100 Toruń.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.jedn. Dz.U. 2017 poz. 1318 z poźn. zm.).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wszz.torun.pl
Skip to content