RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu , ul. Św. Józefa 53-59 , 87-100 Toruń.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1318 z póżn. zm.).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 8. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Adrian Barski, tel. 56 679 3556, adres e-mail iod@wszz.torun.pl

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 , 87-100 Toruń.
 2. Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
 3. Zapisy monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 90 dni.
 5. Informujemy, że nie posiadamy możliwości  zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.
 6. Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Skip to content