Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności WSZZ w Toruniu

Wstęp

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wszz.torun.pl.

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Znaczna część obrazów umieszczona na stronie nie posiada alternatywnego opisu. Obecnie trwa aktualizacja opisów przy zdjęciach opublikowanych na stronie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Pierwszy link na stronie internetowej oraz podstronach umożliwia bezpośrednie przejście do treści danej strony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesław Brosdowski, e-mail: koordynator.dostepnosci@wszz.torun.pl nr telefonu: 56 679 59 63.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Budynki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Szpital Wielospecjalistyczny z lokalizacją przy ul. Św. Józefa 53-59.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu z lokalizacją przy ul. Św. Józefa 53-59 obecnie składa się z czterech budynków. Wejście do Szpitala znajduje się w Budynku Głównym przy Poradni Chirurgicznej. Dodatkowe wejścia znajdują się w Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej oraz przy Izbie Przyjęć Położniczej. Wejście do Izby Przyjęć Położniczej od strony południowej jest wyposażone w automatyczne drzwi przesuwne.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.W Szpitalu znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziomie (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Przed Budynkami Szpitala oraz wewnątrz tych budynków znajdują się schody z poręczami natomiast wszystkie korytarze szpitalne są bezprogowe. Z korytarzy budynków pacjenci mają dostęp do Izby Przyjęć Ogólnej, Izby Przyjęć Położniczej, Oddziałów Szpitalnych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Fizjoterapii, gabinetów badań, kaplicy, punktu informacji oraz części komercyjnej.W trzech budynkach zainstalowane są windy osobowe umożliwiające wjazd na każdą kondygnację Szpitala oraz dwie windy typu platforma dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.Przed Budynkiem Głównym oraz w nim znajdują się podjazdy umożliwiające dostęp do obiektu i jego pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Przed wejściem do Pracowni Rezonansu Magnetycznego zamontowana jest platforma dla niepełnosprawnych. Przed wejściem do Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej również zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych. W budynku Poradni Specjalistycznych znajduje się pochylnia dla wózków. W nowowybudowanych budynkach tj. 520 (administracja) i 560 (garaż wielopoziomowy) windy osobowe posiadają informacje głosowe a przyciski są opisane Alfabetem Braille’a.
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Szpital posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wielopoziomowym – po dwa miejsca na każdej kondygnacji przy klatkach schodowych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Budynek Główny Łazienki dla osób niepełnosprawnych.
WC dla niepełnosprawnych.
Podjazdy dla wózków.
Schody z poręczami.
Pochwyty.
Platformy do transportu pionowego osób niepełnosprawnych.
Windy osobowe wjeżdżające na poziom -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Budynek Poradni Specjalistycznych Łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podjazd dla wózków.
Budynek 510 WC dla niepełnosprawnych.
Windy osobowe wyposażone w:
– poręczę,
– komunikaty głosowe,
– opis pięter w Alfabecie Braille’a.
Podjazd dla wózków.
Budynek 520 WC dla niepełnosprawnych.
Windy osobowe wyposażone w:
– poręczę,
– komunikaty głosowe,
– opis pięter w Alfabecie Braille’a.
Podjazd dla wózków.
Budynek 530 WC dla niepełnosprawnych.
Windy osobowe wyposażone w:
– poręczę,
– komunikaty głosowe,
– opis pięter w Alfabecie Braille’a.
Podjazd dla wózków.
Budynek 540 WC dla niepełnosprawnych.
Windy osobowe wyposażone w:
– poręczę,
– komunikaty głosowe,
– opis pięter w Alfabecie Braille’a.
Podjazd dla wózków.
Budynek 560 Windy osobowe wyposażone w:
– poręczę,
– komunikaty głosowe,
– opis pięter w Alfabecie Braille’a.
Miejsca Parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.

Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 składa się z jedenastu budynków połączonych ze sobą łącznikiem. Wejście główne do Szpitala znajduje się w Budynku Nr 1 (Izba Przyjęć) oraz w Budynku Nr 2, w którym jest portiernia oraz szatnia. Dodatkowe wejścia znajdują się w budynkach Nr 3, 6, 7. Główne wejścia do Szpitala są wyposażone w automatyczne przesuwne drzwi oraz w dwuskrzydłowe drzwi na fotokomórkę.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.W szpitalu znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Budynki Szpitalne połączone są ze sobą łącznikiem. Z korytarzy budynków pacjenci mają dostęp do Izby Przyjęć, Oddziałów Szpitalnych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej, Działu Diagnostyki Kardiologicznej, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Fizjoterapii, gabinetów lekarskich, gabinetów badań, kaplicy oraz bufetu. Przed Budynkiem Nr 2 oraz wewnątrz wszystkich budynków Szpitala znajdują się schody z poręczami. Wszystkie korytarze szpitalne są bezprogowe. W pięciu budynkach zainstalowane są windy osobowe umożliwiające wjazd na każdą kondygnację Szpitala.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.Przed Budynkiem Nr 2 znajdują się dwa podjazdy umożliwiające dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych. Natomiast Budynki Nr 6 oraz Nr 7 posiadają zewnętrzne podjazdy z poręczami.
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Szpital posiada wyznaczone cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się przed Budynkiem Nr 1 oraz Nr 2.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Budynek Nr 1 Podjazd dla karetek od strony Izby Przyjęć, z którego mogą korzystać pacjenci na wózkach inwalidzkich.
Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi automatyczne, przesuwne oraz dwuskrzydłowe drzwi na fotokomórkę.
Winda osobowa wjeżdżająca na poziom -1, 0, 1.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – piętro 0.
Budynek Nr 2 Dwa zjazdy dla wózków.
Schody z poręczami.
Drzwi automatyczne, przesuwne oraz dwuskrzydłowe drzwi na fotokomórkę.
Winda osobowa wjeżdżająca na poziom 0, 1, 2.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – piętro 0, 1, 2.
Budynek Nr 3 Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1 oraz 2, który dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Od zewnętrznej, południowej strony możliwość wejścia oraz wjazdu dla wózków inwalidzkich (wejście bez progowe).
Brak windy w obiekcie (możliwość skorzystania z wind zainstalowanych w pozostałych budynkach).
Budynek Nr 4 (łącznik) Winda osobowa wjeżdżająca na poziom -1, 0, 1.
Budynek Nr 5 Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1 lub 2, który dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak windy w obiekcie (możliwość skorzystania z wind zainstalowanych w pozostałych budynkach).
Budynek Nr 6 Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1 lub2 oraz łącznik – przejazdy bezprogowe.
Od zewnętrznej, wschodniej strony możliwość wejścia oraz zjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich.
Winda osobowa wjeżdżająca na poziom -1, 0, 1, 2.
Budynek Nr 6A Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1 lub 2 oraz łącznik – przejazdy bezprogowe.
Brak windy w obiekcie (możliwość skorzystania z wind zainstalowanych w pozostałych budynkach).
Budynek Nr 6B Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1 lub 2 oraz łącznik – przejazdy bezprogowe.
Brak windy w obiekcie (możliwość skorzystania z wind zainstalowanych w pozostałych budynkach).
Budynek Nr 7 Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1 lub 2 oraz łącznik – przejazdy bezprogowe.
Winda osobowa wjeżdżająca na poziom -1, 0, 1.
Od zewnętrznej, północnej strony możliwość wejścia oraz zjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich.
Budynek Nr 8 Wejście do obiektu z zewnątrz przez Budynek Nr 1, 2 oraz łącznik – przejazdy bezprogowe.
Brak windy w obiekcie (możliwość skorzystania z wind zainstalowanych w pozostałych budynkach).
Budynek Nr 9 (bufet) Wejście z zewnątrz przez Budynek Nr 1 lub 2 oraz łącznik – przejazdy bezprogowe.
Brak windy w obiekcie (możliwość skorzystania z wind zainstalowanych w pozostałych budynkach).

Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 40.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 ma dwa główne wejścia od strony północnej. Wejścia do budynku Poradni są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.W budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (winda) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiekcie. Korytarze są bezprogowe. Zainstalowana winda umożliwia wjazd na każdą kondygnację. Wejście do budynku umożliwiają schody z poręczami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.Przed budynkiem Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych znajduje się podjazd umożliwiający dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Przed budynkiem Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się przed budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu z lokalizacją przy ul. Konstytucji 3 Maja 42.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Rodzaj udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Zespół Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych Schody z poręczami.
Podjazd dla wózków.
Winda osobowa wjeżdżająca na poziom -1, 0, 1.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – piętro 0, 1.

Szpital Psychiatryczny z lokalizacją przy ul. Mickiewicza 24/26.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Szpital Psychiatryczny z lokalizacją przy ul. Mickiewicza 24/26 składa się z trzech wolnostojących budynków.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.W budynkach Szpitala Psychiatrycznego znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne poruszanie się po obiektach. Przestrzenie komunikacyjne pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych znajdują się w Budynku Nr 1 oraz Nr 2. Zainstalowane windy umożliwiają wjazd na każdą kondygnację budynków. Przed Budynkami Nr 1 i Nr 3 znajdują się schody z poręczami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.Przed Budynkiem Nr 2 znajduje się podjazd umożliwiający dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Szpital posiada dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie Szpitala.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:Zgodnie art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nazwa budynku Rodzaj udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
Budynek Nr 1 Winda osobowa wjeżdżająca na poziom 0, 1, 2 (winda zewnętrzna).
Poręcz przy schodach na klatce.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek Nr 2 Winda osobowa wjeżdżająca na poziom 0, 1.
Podjazd dla wózków.
Poręcz przy schodach na klatce.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek Nr 3 Poręcz przy schodach na klatce.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Skip to content