Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szanowni Pacjenci,

W związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji Archiwum Zakładowego mieszczącego się dotychczas przy ul. Św. Józefa 53-59.

Archiwum Zakładowe funkcjonuje w budynku dawnego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 a (naprzeciw Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych).
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W celu usprawnienia udostępniania dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr:

56 679 35 42 – Archiwum Zakładowe przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a – dokumentacja Szpitala Wielospecjalistycznego (ul. Św. Józefa 53-59)

56 679 46 11 – Oddział Archiwum przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 – dokumentacja Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych

56 679 58 15 – Oddział Archiwum przy ul. A. Mickiewicza 24/26 – dokumentacja Szpitala Psychiatrycznego

56 679 55 73 – Oddział Archiwum przy ul. Grudziądzkiej 47-51 – dokumentacja Stacji Ratownictwa Medycznego

Archiwum Zakładowe i oddziały Archiwum pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435. Wnioski złożone po godzinie 1400 będą realizowane w następnym dniu roboczym.

Wymagane dokumenty

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba uprawniona do dokumentacji medycznej powinna:

 1. okazać dowód osobisty lub paszport (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym pacjenta powinien dodatkowo przedstawić skrócony akt urodzenia pacjenta; postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora w przypadku, gdy pacjentem jest osoba ubezwłasnowolniona; postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia przysposobiona,
 3. w przypadku, kiedy pacjent nie zgłasza się osobiście, wnioskodawca musi być upoważniony przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej wskazanej w dokumentacji medycznej bądź wskazanej w odrębnym oświadczeniu  – przykładowy wzór oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej (do pobrania).
 4. złożyć wniosek (pisemny, elektroniczny lub ustny) o udostępnienie dokumentacji we wnioskowanym zakresie – przykładowy wzór wniosku (do pobrania).

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

 1. jedna strona A4 kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,43 zł
 2. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,30 zł
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,46 z

W Archiwum Zakładowym opłatę uiszcza się na miejscu.
W Oddziałach Archiwum Zakładowego opłatę uiszcza się w sekretariatach.

Nie pobiera się ww. opłat

 1. Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, gdy udostępnia się żądany zakres dokumentacji medycznej po raz pierwszy;
 2. Od pacjenta, po złożeniu załączonego oświadczenia, przykładowy wzór oświadczenia (do pobrania) w przypadku ubiegania się o dokumentację medyczną w celu uzyskania następujących świadczeń:
  1. emerytury,
  2. renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,
  3. renty rodzinnej,
  4. dodatku pielęgnacyjnego,
  5. dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
  6. zasiłku pogrzebowego.
 3. W przypadku, gdy pacjent ubiega się o kopię dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, otrzymuje ją bezpłatnie po okazaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 4. W związku z postępowaniem, o którym mowa w art.17d ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 5. W związku z postępowaniem, o którym mowa w art.51 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 6. W związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego, o którym mowa w art.67v ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Skip to content