Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szanowni Pacjenci,

W związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji Archiwum Zakładowego mieszczącego się dotychczas przy ul. Św. Józefa 53-59.

Archiwum Zakładowe funkcjonuje w budynku dawnego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 a (naprzeciw Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych).
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W celu usprawnienia udostępniania dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr:

56 679 35 42 – Archiwum Zakładowe przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a – dokumentacja Szpitala Wielospecjalistycznego (ul. Św. Józefa 53-59)

56 679 46 11 – Oddział Archiwum przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 – dokumentacja Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych

56 679 58 15 – Oddział Archiwum przy ul. A. Mickiewicza 24/26 – dokumentacja Szpitala Psychiatrycznego

56 679 55 73 – Oddział Archiwum przy ul. Grudziądzkiej 47-51 – dokumentacja Stacji Ratownictwa Medycznego

Archiwum Zakładowe i oddziały Archiwum pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435. Wnioski złożone po godzinie 1400 będą realizowane w następnym dniu roboczym.

Wymagane dokumenty

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba uprawniona do dokumentacji medycznej powinna:

 1. okazać dowód osobisty lub paszport (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym pacjenta powinien dodatkowo przedstawić skrócony akt urodzenia pacjenta; postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora w przypadku, gdy pacjentem jest osoba ubezwłasnowolniona; postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia przysposobiona,
 3. w przypadku, kiedy pacjent nie zgłasza się osobiście, wnioskodawca musi być upoważniony przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej wskazanej w dokumentacji medycznej bądź wskazanej w odrębnym oświadczeniu  – przykładowy wzór oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej (do pobrania).
 4. złożyć wniosek (pisemny, elektroniczny lub ustny) o udostępnienie dokumentacji we wnioskowanym zakresie – przykładowy wzór wniosku (do pobrania).

Nie pobiera się ww. opłat:

  1. Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, gdy udostępnia się żądany zakres dokumentacji medycznej po raz pierwszy;
  2. Od pacjenta, po złożeniu załączonego oświadczenia, w przypadku ubiegania się o dokumentację medyczną w celu uzyskania następujących świadczeń:
   a) emerytury,
   b) renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,
   c) renty rodzinnej,
   d) dodatku pielęgnacyjnego,
   e) dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
   f) zasiłku pogrzebowego.

przykładowy wzór oświadczenia (do pobrania)

 • W przypadku, gdy pacjent ubiega się o kopię dokumentacji medycznej z zakresu leczenia onkologicznego, otrzymuje ją bezpłatnie po okazaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 • W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

 1. jedna strona A4 kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,43 zł
 2. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,30 zł
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,46 zł

W Archiwum Zakładowym opłatę uiszcza się na miejscu.
W Oddziałach Archiwum Zakładowego opłatę uiszcza się w sekretariatach.

Skip to content