Standard organizacyjny teleporad POZ

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

W celu poprawy jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS-CoV-2 wprowadzone zostały następujące zasady udzielania teleporad w Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu:

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1800 (pobieranie krwi w godzinach 730 – 830 po wcześniejszej rejestracji).
 2. W celu udzielenia porady należy skontaktować się z rejestracją Poradni Medycyny Rodzinnej pod numerem telefonu: 56 679 34 12.
 3. Teleporada jest realizowana:
  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do rejestracji Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (zgłoszenie teleinformatyczne lub osobiste),
  • w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 4. Po dokonanej rejestracji lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem telefonicznie w celu udzielenia teleporady w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana.
 5. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem ustalany jest termin wizyty pacjenta w poradni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany o ustalonym terminie wizyty.
 6. Osobiste wizyty pacjentów realizowane są w następujących przypadkach:
  • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
  • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
  • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone flagi),
  • gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.
  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyjątkiem świadczeń związanych z wystawieniem recepty lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ wskazanych w deklaracji wyboru,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów – w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.
  • dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego podczas osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
 7. Pacjent przybywa do Poradni Medycyny Rodzinnej w wyznaczonym terminie, gdzie weryfikowana jest jego tożsamość.
 8. Zapotrzebowanie na recepty na leki przewlekle stosowane można zgłosić wyłącznie telefonicznie 56 679 34 12. Odebranie kodu recepty następuje telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach czas oczekiwania na receptę może zostać wydłużony.
 9. Realizacja e-zleceń na wyrobu medyczne odbywa się poprzez system informatyczny. Pacjent otrzymuje kod zlecenia, który następnie może zrealizować.
 10. Skierowania do lekarzy specjalistów, badania dodatkowe, w tym badania laboratoryjne lub obrazowe następuje poprzez udostępnienie pacjentowi kodu skierowania (wyjątek stanowią skierowania na badania obrazowe – dodatkowo konieczne jest posiadanie skierowania w formie papierowej – odbiór w rejestracji poradni).
 11. W celu udzielenia porady pielęgniarskiej należy kontaktować się z pielęgniarką środowiskową pod numerem telefonu 575 308 697 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1200.

Zachęcamy pacjentów do założenia Internetowego Konta Pacjenta, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Wszystkie działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie pandemii kontaktów, które sprzyjają szerzeniu się koronawirusa Sars CoV-2.

Skip to content