Przyjęcie pacjenta do leczenia szpitalnego

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59

 

Po przybyciu do Szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Izby Przyjęć), a w przypadku pacjentek położniczych i ginekologicznych – do Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem do właściwego oddziału. Pacjent kierowany w trybie planowym, poza skierowaniem od lekarza, powinien przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL. Uprawnienie pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest potwierdzane poprzez elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców. W przypadku weryfikacji negatywnej pacjent powinien okazać inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, itp.), a jeżeli takiego dokumentu nie posiada – złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osobami nieuprawnionymi do bezpłatnego leczenia szpitalnego są osoby nieubezpieczone, a także osoby nie posiadające skierowania, w przypadku, gdy jest ono wymagane.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pacjent może oddać do magazynu Szpitala swoje ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Dokumentem potwierdzającym pozostawienie ubrań i rzeczy wartościowych jest kwit depozytowy. Niedokonanie tych czynności przez pacjenta lub nieprzekazanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych osobie towarzyszącej zwalnia Szpital od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

W oddziale szpitalnym pacjentem opiekuje się pielęgniarka, która informuje pacjenta o zasadach panujących w oddziale, przysługujących pacjentowi prawach i ciążących obowiązkach, wskazuje miejsce na sali oraz informuje o czekających go czynnościach i zabiegach.

Wypis pacjenta z oddziału:

O wypisie do domu pacjent lub jego bliscy informowani są z należytym wyprzedzeniem, nie później niż podczas wizyty porannej. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka medyczna zwraca pacjentowi dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu ze szpitala i receptami. Pacjent odbiera z depozytu rzeczy pozostawione przy przyjęciu okazując kwit depozytowy i dokument tożsamości. Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu taksówkami lub karetkami pogotowia. Ludziom bezdomnym oraz samotnym pomagamy w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej.

 

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42

 

Zasady dotyczące przyjęcia pacjenta do Szpitala w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 są podobne, jak w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59, z następującymi wyjątkami:

  • przy przyjęciu dziecka niezbędne jest okazanie książeczki zdrowia dziecka,
  • przy przyjęciu pacjenta małoletniego konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego; opiekun powinien okazać orzeczenie sądowe potwierdzające uzyskanie statusu opiekuna prawnego,
  • pacjent przyjmowany jest w Izbie Przyjęć, gdzie badany jest przez lekarza dyżurnego, wykonane są niezbędne badania celem wstępnej diagnozy i skierowania      pacjenta na specjalistyczny oddział Szpital, po przeprowadzeniu czynności związanych z przyjęciem pacjenta sanitariusz zaprowadza chorego do właściwego oddziału, gdzie przejmuje go pracująca tam pielęgniarka zapoznając go z regulaminem oddziału, topografią oraz zasadami tam panującymi.

 

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59

 

Przyjęcie pacjenta do oddziału może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze po osobistym zbadaniu przez lekarza i stwierdzeniu wskazań medycznych. Przyjęcie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Pacjent musi wyrazić zgodę na pobyt z wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. Przymusowa obserwacja osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym, której dotychczasowe zachowanie wskazuje, że z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie; celem obserwacji, która nie może trwać dłużej niż 10 dni, jest wyjaśnienie tych wątpliwości,
  2. Przymusowe przyjęcie na leczenie w trybie wnioskowym – osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody na podstawie poprzedzającego orzeczenia sądu opiekuńczego, wtedy gdy:
  • jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala psychiatrycznego spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia psychicznego,
  • gdy jest niezdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O wypisaniu ze szpitala osoby przebywającej bez jej zgody postanawia koordynator, jeżeli uzna, że ustały przewidziane w ustawie psychiatrycznej przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu bez jej zgody. Koordynator ds. Psychiatrii zawiadamia sąd opiekuńczy o wypisaniu ze szpitala pacjenta przyjętego bez zgody.

Skip to content