Zasady odbywania porodów rodzinnych

Zasady odbywania porodów rodzinnych.

 1. W Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej umożliwia się odbywanie porodu z udziałem jednej osoby towarzyszącej wskazanej przez rodzącą, nazywanej dalej „osobą towarzyszącą”.
 2. Każda ciężarna podczas opieki przedporodowej w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej jest informowana przez personel o możliwości odbycia porodu z udziałem jednej osoby towarzyszącej. Taki rodzaj porodu jest propagowany przez lekarzy i położne.
 3. Poród z udziałem osoby towarzyszącej odbywa się w pokojach narodzin specjalnie do tego przygotowanych i zaopatrzonych w specjalistyczny sprzęt porodowy.
 4. Pożądane jest odbycie przygotowania do porodu rodzinnego w Szkole Rodzenia, nie jest to jednak warunek niezbędny.
 5. W przypadku braku przygotowania do porodu rodzinnego w Szkole Rodzenia, skróconą informację prowadzi lekarz położnik lub położna w pierwszym okresie porodu.
 6. W wyodrębnionych pokojach narodzin istnieje możliwość skorzystania w trakcie porodu z immersji wodnej (prysznic), przy braku przeciwwskazań medycznych.
 7. Decyzję o zmianie formy porodu rodzinnego podejmuje lekarz lub położna zespołu dyżurnego Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, który/a może odmówić obecności osoby towarzyszącej, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę lekarz lub położna odnotowuje w dokumentacji medycznej.
 8. Nie ma możliwości przebywania osoby towarzyszącej z pacjentką rodzącą na salach wspólnych tj. salach innych niż pokój narodzin.
 9. W pierwszym okresie porodu rodząca ma zapewnioną swobodną zmianę pozycji i chodzenia, a także odbycie porodu w pozycji wybranej przez siebie, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych.
 10. Przed wejściem do pokoju narodzin osoba towarzysząca przebiera się w odzież ochronną i obuwie ochronne w którą to osoba towarzysząca zaopatruje się wcześniej własnym zakresie (szpital nie zapewnia odzieży ochronnej).
 11. W czasie porodu rodząca przebywa z osobą towarzyszącą w pomieszczeniach wskazanych przez personel medyczny.
 12. W przypadku konieczności interwencji medycznej wynikającej z niefizjologicznego przebiegu porodu, osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczenia pokoju narodzin do pomieszczenia wskazanego przez personel medyczny na każde jego wezwanie.
 13. Sposoby i urządzenia własne do łagodzenia bólu porodowego mogą być stosowane po ich zaakceptowaniu przez położną prowadzącą poród lub lekarza dyżurnego.
 14. Po urodzeniu noworodek jest układany na brzuchu matki i inicjowane jest karmienie piersią, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na stan zdrowia matki, noworodek jest kangurowany przez ojca lub inną osobę towarzyszącą. Jeżeli kangurowanie jest niemożliwe ze względu na stan zdrowia dziecka, noworodek przekazywany jest pod opiekę personelu oddziału neonatologii.
 15. Dokonanie pomiarów noworodka (ważenie i inne pomiary) odbywa się 2 godziny po porodzie – przed przeniesieniem na Pododdział Położnictwa.
 16. Obserwację położnicy i noworodka w dwugodzinnym okresie wczesnego połogu prowadzi położna i lekarz dyżurny położnik-ginekolog w pokoju narodzin. W tym 2-godzinnym okresie osoba towarzysząca wskazana może przebywać razem z matką i noworodkiem.
 17. Po zakończeniu obserwacji w pokoju narodzin matka wraz z dzieckiem przebywa we wspólnym pokoju na Pododdziale Położniczym.
 18. Noworodki urodzone poprzez cięcie cesarskie podawane są matkom do karmienia piersią ze szczególną pomocą personelu medycznego najszybciej, gdy to jest możliwe, również z zapewnieniem kontaktu „skóra do skóry” przez minimum 30 minut.
 19. Do czasu powrotu położnicy z sali operacyjnej na salę pooperacyjną istnieje możliwość kangurowania noworodka w Sali Porodowej przez ojca lub inną osobę towarzyszącą obecną przy porodzie. Kangurowanie i jakikolwiek kontakt fizyczny z noworodkiem, poza rodzicami i personelem medycznym jest dopuszczalny po uprzedniej zgodzie opiekuna prawnego dziecka.
 20. W szczególnych przypadkach lekarz Oddziału Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej podejmuje decyzję o obserwacji dziecka w odrębnej sali, po wyjaśnieniu matce przyczyn decyzji.
 21. Matki i noworodki mogą korzystać w oddziale z własnej bielizny osobistej (podomka, bawełniana koszula rozpinana z przodu umożliwiająca karmienie piersią, koszulki i śpioszki bawełniane dla dziecka, itp.). W tej sytuacji osoba odwiedzająca zapewnia donoszenie czystej bielizny.
 22. Odwiedziny matki wraz z noworodkiem odbywają się w Pokoju Odwiedzin w Pododdziale Położniczym w wyznaczonych do tego godzinach, tj. w dni powszednie między 15.00 a 17.00 a w dni wolne od pracy w godz. 10.00-12.00 i 15.00-17.00.
 23. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Kliniki lub jego zastępca, lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny położnicy na sali Pododdziału Położniczego, jeśli stan jej zdrowia nie pozwala na odwiedziny w Pokoju Odwiedzin.
 24. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią lub innych uzasadnionych sytuacjach Kierownik Kliniki lub upoważniona przez niego osoba, na polecenie Dyrektora placówki, może wstrzymać porody rodzinne i odwiedziny w Oddziale Położnictwa do odwołania.
Skip to content