Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) historii chorób pacjentów leczonych w 2003 r. w oddziałach szpitalnych oraz historii zdrowia i choroby pacjentów leczonych do 2003 r. w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu wytworzonych w lokalizacji przy ulicy Św. Józefa 53-59.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia proszone są o kontakt z pracownikiem Archiwum pod numerem telefonu 56 679 35 42. Wydawanie powyższej dokumentacji odbywać się będzie po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40A w Toruniu (parter, pokój nr 28), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wybrakowana (zniszczona).

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta. Wydanie dokumentacji następuje w terminie uzgodnionym telefonicznie z pracownikiem Archiwum, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz potwierdzeniu odbioru.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2023.1545 t.j.)  oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 t.j.) .

Skip to content