Działu Dokumentacji Medycznej i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

KIEROWNIK : JOLANTA DROBYSZ

 

Do zadań Działu Dokumentacji Medycznej i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi należy:

  • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji medycznej przekazywanej przez komórki organizacyjne Szpitala,
  • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przekazywanej przez komórki organizacyjne Szpitala,
  • udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom, osobom upoważnionym oraz uprawnionym instytucjom;
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, udzielaniem odpowiedzi na pisma nadsyłane przez sądy, prokuraturę, policję, zakłady ubezpieczeń;
  • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym organizowanie konkursów ofert zgodnie z ustawą
    o działalności leczniczej.

 

 

Biuro: 56 679 55 73 (55 17)

Skip to content