Dział Organizacji

KIEROWNIK: EWA DAREWSKA – KURASZ

Dział Organizacji realizuje zadania związane z:

 1. Nadzorem nad aktualnością podstaw prawnych działania Szpitala:
 1. opracowanie i aktualizacja Statutu,
 2. nadzór nad prawidłową strukturą organizacyjną Szpitala (opracowywanie schematu organizacyjnego),
 3. opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Szpitala,
 4. sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych niezbędnych dla prawidłowej działalności jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala,
 5. zgłaszanie organowi prowadzącemu rejestr podmiotów leczniczych zmian stanu faktycznego i prawnego,
 6. organizowanie i obsługa posiedzeń Rady Społecznej,
 7. przygotowywanie i aktualizacja wniosków akredytacyjnych (specjalizacje i staże) w Systemie Monitorowania Kształcenia.
 1. Współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia:
 1. kontraktowanie – przygotowywanie ofert,
 2. rozliczanie świadczeń zdrowotnych,
 3. analiza wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów,
 4. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem list oczekujących,
 1. Szpitalną statystyką medyczną:
 1. sporządzanie danych statystycznych dotyczących leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego,
 2. sporządzanie statystycznych sprawozdań rocznych do GUS i MZ,
 3. sporządzenie danych dotyczących wskaźników związanych z prowadzoną działalnością medyczną,
 1. Monitorowaniem Programów Pilotażowych:
 1. kompleksowa terapia wewnątrzmaciczna w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego,
 2. opieka nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej,
 3. leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce,
 4. centra zdrowia psychicznego.

Kontakt:

Kierownik – 56 679 35 40

Biuro: 56 679 34 80, 56 679 35 41, 56 679 34 50, 56 679 34 60, 56 679 57 58

Skip to content