Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

  1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
  2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
  3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
  4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

     

 

Szanowni Pacjenci,

 

W związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji Archiwum Zakładowego mieszczącego się dotychczas przy ul. Św. Józefa 53-59.

Od dnia 21 grudnia 2016 r. Archiwum Zakładowego funkcjonuje w budynku dawnego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a (naprzeciw Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych).

W celu usprawnienia udostępniania dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: 56 67 93 542

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom

Ikona telefon(y)
  

 

 
 

lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a

(Archiwum Zakładowe)

56 67 93 542
   
  lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 56 67 94 611
   
  lokalizacja przy ul. A. Mickiewicza 24/26 56 67 95 815
   
 

lokalizacja przy ul. Grudziądzkiej 47-51

(Stacja Ratownictwa Medycznego)

56 67 95 573

 

Archiwum Zakładowe i oddziały Archiwum pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435.

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) jedna strona A4 kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,33 zł
2) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 9,60 zł
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,90 zł

Nie pobiera się ww. opłat:

1) Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, gdy udostępnia się żądany zakres dokumentacji medycznej po raz pierwszy;
2) Od pacjenta, po złożeniu załączonego oświadczenia, w przypadku ubiegania się o dokumentację medyczną w celu uzyskania następujących świadczeń:
a) emerytury,
b) renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,
c) renty rodzinnej,
d) dodatku pielęgnacyjnego,
e) dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
f) zasiłku pogrzebowego.

przykładowy wzór oświadczenia (do pobrania)

3) W przypadku, gdy pacjent ubiega się o kopię dokumentacji medycznej z zakresu leczenia onkologicznego, otrzymuje ją bezpłatnie po okazaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
4) W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
5) W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta.

W Archiwum Zakładowym opłatę uiszcza się na miejscu.
W Oddziałach Archiwum Zakładowego opłatę uiszcza się w sekretariatach.

Wymagane dokumenty

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba uprawniona do dokumentacji medycznej powinna:

  1. okazać dowód osobisty lub paszport (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,
  2. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym pacjenta powinien dodatkowo przedstawić skrócony akt urodzenia pacjenta; postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora w przypadku, gdy pacjentem jest osoba ubezwłasnowolniona; postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia przysposobiona,
  3. w przypadku, kiedy pacjent nie zgłasza się osobiście, wnioskodawca musi być upoważniony przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej wskazanej w dokumentacji medycznej bądź wskazanej w odrębnym oświadczeniu  - przykładowy wzór oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej (do pobrania).
  4. złożyć wniosek (pisemny, elektroniczny lub ustny) o udostępnienie dokumentacji we wnioskowanym zakresie - przykładowy wzór wniosku (do pobrania).