Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień 25.06.2020 wynoszą
2.692.275,63 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.
Attack Detected
Blocked because of IPS attack


An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.


     

 

Szanowni Pacjenci,

 

W związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji Archiwum Zakładowego mieszczącego się dotychczas przy ul. Św. Józefa 53-59.

Od dnia 21 grudnia 2016 r. Archiwum Zakładowego będzie funkcjonować w budynku dawnego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a (naprzeciw Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych).

W celu usprawnienia udostępniania dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: 56 67 93 542

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom

Ikona telefon(y)
  

 

 
 

lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a

(Archiwum Zakładowe)

56 67 93 542
   
  lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 56 67 94 611
   
  lokalizacja przy ul. A. Mickiewicza 24/26 56 67 95 815
   
  lokalizacja przy ul. Krasińskiego 4/4a 56 67 95 531
     
 

lokalizacja przy ul. Grudziądzkiej 47-51

(Stacja Ratownictwa Medycznego)

56 67 95 573

 

Archiwum Zakładowe i oddziały Archiwum pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435.

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) jedna strona A4 kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,33 zł
2) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 9,60 zł
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,90 zł

Nie pobiera się ww. opłat:

1) Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, gdy udostępnia się żądany zakres dokumentacji medycznej po raz pierwszy;
2) Od pacjenta, po złożeniu załączonego oświadczenia, w przypadku ubiegania się o dokumentację medyczną w celu uzyskania następujących świadczeń:
a) emerytury,
b) renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,
c) renty rodzinnej,
d) dodatku pielęgnacyjnego,
e) dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
f) zasiłku pogrzebowego.

przykładowy wzór oświadczenia (do pobrania)

3) W przypadku, gdy pacjent ubiega się o kopię dokumentacji medycznej z zakresu leczenia onkologicznego, otrzymuje ją bezpłatnie po okazaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
4) W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W Archiwum Zakładowym opłatę uiszcza się na miejscu.
W Oddziałach Archiwum Zakładowego opłatę uiszcza się w sekretariatach.

Wymagane dokumenty

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba uprawniona do dokumentacji medycznej powinna:

  1. okazać dowód osobisty lub paszport (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,
  2. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedstawicielem ustawowym pacjenta powinien dodatkowo przedstawić skrócony akt urodzenia pacjenta; postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora w przypadku, gdy pacjentem jest osoba ubezwłasnowolniona; postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia przysposobiona,
  3. w przypadku, kiedy pacjent nie zgłasza się osobiście, wnioskodawca musi być upoważniony przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej wskazanej w dokumentacji medycznej bądź wskazanej w odrębnym oświadczeniu  - przykładowy wzór oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej (do pobrania).
  4. złożyć wniosek (pisemny, elektroniczny lub ustny) o udostępnienie dokumentacji dotyczącej:
    a) leczenia szpitalnego (hospitalizacji) - przykładowy wzór wniosku (do pobrania)
    b) leczenia ambulatoryjnego (w poradni) - przykładowy wzór wniosku (do pobrania).