Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A
Darowizny pieniężne na rzecz walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 na dzień wynoszą
2.693.897,63 zł

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
portalpacjenta
informacjemedyczne
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.

 

                                   

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59 oraz w lokalizacji przy ul. Krasińskiego 4/4a

 

Po przybyciu do Szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Izby Przyjęć), a w przypadku pacjentek położniczych i ginekologicznych do Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem do właściwego oddziału. Pacjent kierowany w trybie planowym, poza skierowaniem od lekarza, powinien przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL. Uprawnienie pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest potwierdzane poprzez elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców. W przypadku weryfikacji negatywnej pacjent powinien okazać inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, itp.), a jeżeli takiego dokumentu nie posiada złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osobami nieuprawnionymi do bezpłatnego leczenia szpitalnego są osoby nieubezpieczone, a także osoby nie posiadające skierowania, w przypadku, gdy jest ono wymagane.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pacjent może oddać do magazynu Szpitala swoje ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Dokumentem potwierdzającym pozostawienie ubrań i rzeczy wartościowych jest kwit depozytowy. Niedokonanie tych czynności przez pacjenta lub nieprzekazanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych osobie towarzyszącej zwalnia Szpital od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

W oddziale szpitalnym pacjentem opiekuje się pielęgniarka, która informuje pacjenta o zasadach panujących w oddziale, przysługujących pacjentowi prawach i ciążących obowiązkach, wskazuje miejsce na sali oraz informuje o czekających go czynnościach i zabiegach.

Wypis pacjenta z oddziału:

O wypisie do domu pacjent lub jego bliscy informowani są z należytym wyprzedzeniem, nie później niż podczas wizyty porannej. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka medyczna zwraca pacjentowi dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu ze szpitala i receptami. Pacjent odbiera z depozytu rzeczy pozostawione przy przyjęciu okazując kwit depozytowy i dokument tożsamości. Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu taksówkami lub karetkami pogotowia. Ludziom bezdomnym oraz samotnym pomagamy w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej.

 

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42

 

Zasady dotyczące przyjęcia pacjenta do Szpitala w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 są podobne, jak w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59, z następującymi wyjątkami:

  przy przyjęciu dziecka niezbędne jest okazanie książeczki zdrowia dziecka,

  przy przyjęciu pacjenta małoletniego konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna

     prawnego; opiekun powinien okazać orzeczenie sądowe potwierdzające uzyskanie

     statusu opiekuna prawnego,

  pacjent przyjmowany jest w Izbie Przyjęć, gdzie badany jest przez lekarza

     dyżurnego, wykonane są niezbędne badania celem wstępnej diagnozy i skierowania

     pacjenta na specjalistyczny oddział Szpital,

  po przeprowadzeniu czynności związanych z przyjęciem pacjenta sanitariusz

     zaprowadza chorego do właściwego oddziału, gdzie przejmuje go pracująca tam

     pielęgniarka zapoznając go z regulaminem oddziału, topografią oraz zasadami tam

     panującymi.

 

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 oraz A. Mickiewicza 24/26

 

Przyjęcie pacjenta do oddziału może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze po osobistym zbadaniu przez lekarza i stwierdzeniu wskazań medycznych. Przyjęcie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Pacjent musi wyrazić zgodę na pobyt z wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. Przymusowa obserwacja osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym, której dotychczasowe zachowanie wskazuje, że z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie; celem obserwacji, która nie może trwać dłużej niż 10 dni, jest wyjaśnienie tych wątpliwości,
  2. Przymusowe przyjęcie na leczenie w trybie wnioskowym osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody na podstawie poprzedzającego orzeczenia sądu opiekuńczego, wtedy gdy:

              jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala

                psychiatrycznego spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia

                psychicznego,

              gdy jest niezdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

                 a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym

                 przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O wypisaniu ze szpitala osoby przebywającej bez jej zgody postanawia koordynator, jeżeli uzna, że ustały przewidziane w ustawie psychiatrycznej przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu bez jej zgody. Koordynator ds. Psychiatrii zawiadamia sąd opiekuńczy o wypisaniu ze szpitala pacjenta przyjętego bez zgody.