Przejdź do głównej zawartości     
A- A A+
A A A

Informujemy, iż z dniem 20 maja 2022 roku odwołany zostaje zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Aktualnie obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

  1. Odwiedzanie pacjentów zalecane jest w dni powszednie w godzinach: 15:00 – 17:00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00.
  2. Jednego pacjenta może w tym samym czasie odwiedzać jedna osoba. Odwiedziny nie mogą przekraczać 30 minut.
  3. W salach wieloosobowych dopuszczalne są odwiedziny jednoczasowo dla dwóch pacjentów.
  4. Kierownik/koordynator, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, kierując się dobrem chorego, jak też współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
  5. Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach ustala indywidualnie kierownik / koordynator każdego oddziału.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasady odwiedzin pacjentów mogą ulec zmianie.

 

                                   

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59

 

Po przybyciu do Szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Izby Przyjęć), a w przypadku pacjentek położniczych i ginekologicznych do Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem do właściwego oddziału. Pacjent kierowany w trybie planowym, poza skierowaniem od lekarza, powinien przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL. Uprawnienie pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest potwierdzane poprzez elektroniczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców. W przypadku weryfikacji negatywnej pacjent powinien okazać inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, itp.), a jeżeli takiego dokumentu nie posiada złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osobami nieuprawnionymi do bezpłatnego leczenia szpitalnego są osoby nieubezpieczone, a także osoby nie posiadające skierowania, w przypadku, gdy jest ono wymagane.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pacjent może oddać do magazynu Szpitala swoje ubrania, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Dokumentem potwierdzającym pozostawienie ubrań i rzeczy wartościowych jest kwit depozytowy. Niedokonanie tych czynności przez pacjenta lub nieprzekazanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych osobie towarzyszącej zwalnia Szpital od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

W oddziale szpitalnym pacjentem opiekuje się pielęgniarka, która informuje pacjenta o zasadach panujących w oddziale, przysługujących pacjentowi prawach i ciążących obowiązkach, wskazuje miejsce na sali oraz informuje o czekających go czynnościach i zabiegach.

Wypis pacjenta z oddziału:

O wypisie do domu pacjent lub jego bliscy informowani są z należytym wyprzedzeniem, nie później niż podczas wizyty porannej. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka medyczna zwraca pacjentowi dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu ze szpitala i receptami. Pacjent odbiera z depozytu rzeczy pozostawione przy przyjęciu okazując kwit depozytowy i dokument tożsamości. Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu taksówkami lub karetkami pogotowia. Ludziom bezdomnym oraz samotnym pomagamy w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej.

 

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42

 

Zasady dotyczące przyjęcia pacjenta do Szpitala w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 są podobne, jak w lokalizacji przy ul. Św. Józefa 53-59, z następującymi wyjątkami:

  przy przyjęciu dziecka niezbędne jest okazanie książeczki zdrowia dziecka,

  przy przyjęciu pacjenta małoletniego konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna

     prawnego; opiekun powinien okazać orzeczenie sądowe potwierdzające uzyskanie

     statusu opiekuna prawnego,

  pacjent przyjmowany jest w Izbie Przyjęć, gdzie badany jest przez lekarza

     dyżurnego, wykonane są niezbędne badania celem wstępnej diagnozy i skierowania

     pacjenta na specjalistyczny oddział Szpital,

  po przeprowadzeniu czynności związanych z przyjęciem pacjenta sanitariusz

     zaprowadza chorego do właściwego oddziału, gdzie przejmuje go pracująca tam

     pielęgniarka zapoznając go z regulaminem oddziału, topografią oraz zasadami tam

     panującymi.

 

Zasady obowiązujące podczas przyjęcia do Szpitala w lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 oraz A. Mickiewicza 24/26

 

Przyjęcie pacjenta do oddziału może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze po osobistym zbadaniu przez lekarza i stwierdzeniu wskazań medycznych. Przyjęcie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Pacjent musi wyrazić zgodę na pobyt z wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. Przymusowa obserwacja osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym, której dotychczasowe zachowanie wskazuje, że z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie; celem obserwacji, która nie może trwać dłużej niż 10 dni, jest wyjaśnienie tych wątpliwości,
  2. Przymusowe przyjęcie na leczenie w trybie wnioskowym osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody na podstawie poprzedzającego orzeczenia sądu opiekuńczego, wtedy gdy:

              jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala

                psychiatrycznego spowoduje znaczne pogorszenie jej stanu zdrowia

                psychicznego,

              gdy jest niezdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

                 a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym

                 przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

O wypisaniu ze szpitala osoby przebywającej bez jej zgody postanawia koordynator, jeżeli uzna, że ustały przewidziane w ustawie psychiatrycznej przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu bez jej zgody. Koordynator ds. Psychiatrii zawiadamia sąd opiekuńczy o wypisaniu ze szpitala pacjenta przyjętego bez zgody.