A- A A+
A A A
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu
Zapraszamy na stronę internetową www.budujemyszpital.pl
logo rpo
 
INFORMACJA OGÓLNA 56 679 31 00
Informujemy, że z dniem 01.10.2018 r. Poradnia Patologii Noworodka została przeniesiona do Zespołu Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SZPITALA PRZENIESIONO DO TYMCZASOWYCH LOKALIZACJI NASTĘPUJĄCE ODDZIAŁY I PORADNIE:

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY CHIRURGII GŁOWY I SZYI    
   do Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 - parter

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – II p.

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
   do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – IV p.

ODDZIAŁ KLINICZNY NEFROLOGII, DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 – V p. i VI p.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA / wszystkie poradnie /
    do budynku głównego Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Św. Józefa 53-59 –    parter, wejście zewnętrzne obok poradni chirurgicznej

PORADNIA PRZECIWGRUŹLICZA I CHORÓB PŁUC
    do Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego przy ul. Krasińskiego 4/4a – Zespół Poradni Specjalistycznych, parter

Telefony kontaktowe do wszystkich w/w jednostek pozostają bez zmian.

Wyszukaj telefon
     
Wpisz frazę typu rejestracja, poradnia, oddział, kierownik, koordynator, itp. lub fragment numeru telefonu.
     

 

Szanowni Pacjenci,

 

W związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji Archiwum Medycznego mieszczącego się dotychczas przy ul. Św. Józefa 53-59.

Od dnia 21 grudnia 2016 r. Archiwum Medyczne będzie funkcjonować w budynku dawnego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a (naprzeciw Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych).

W celu usprawnienia udostępniania dokumentacji medycznej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: 56 67 93 542

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom

Ikona telefon(y)
  

 

 
  lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a 56 67 93 542
   
  lokalizacja przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 56 67 94 611 
   
  lokalizacja przy ul. A. Mickiewicza 24/26 56 67 95 815 
   
  lokalizacja przy ul. Krasińskiego 4/4a 56 67 95 531
     

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1435.

Wnioski złożone po godzinie 1400 będą realizowane przez pracowników archiwum w następnym dniu roboczym. W przypadku kiedy dokumentacja medyczna jest przechowywana w innym magazynie archiwalnym albo gdy wniosek dotyczy odpisu lub wyciągu, pracownicy archiwum mają trzy dni robocze na jej udostępnienie.

 

Koszt udostępniania dokumentacji medycznej

  kserokopia pojedynczej strony formatu A-4, potwierdzona za zgodność

     z oryginałem wynosi 0,30 PLN

  jedna strona odpisu oraz wyciągu wynosi 9,00 PLN

 

W przypadku ubiegania się o dokumentację umożliwiającą uzyskanie wymienionych poniżej świadczeń, pacjent, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, zostaje zwolniony z opłat w przypadku ubiegania się o dokumentację w celu uzyskania następujących świadczeń:

 emerytury,

 renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,

 renty rodzinnej,

 dodatku pielęgnacyjnego,

 dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

 zasiłku pogrzebowego.

 formularz oświadczenia do pobrania 1

 

W przypadku, gdy pacjent ubiega się o kopię dokumentacji medycznej z zakresu leczenia onkologicznego, otrzymuje ją bezpłatnie po okazaniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W Archiwum Zakładowym opłatę uiszcza się na miejscu.

W Oddziałach Archiwum Zakładowego opłatę uiszcza się w sekretariatach.

 

Wymagane dokumenty

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba zainteresowana udostępnieniem zarchiwizowanej dokumentacji medycznej z pobytów szpitalnych powinna:

  1. okazać dowód osobisty lub inny urzędowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  2. w przypadku, gdy pacjent jest osobą małoletnią bądź przysposobioną, osoba zainteresowana – jako przedstawiciel ustawowy pacjenta – powinna dodatkowo przedstawić właściwy dokument potwierdzający prawo do reprezentowania pacjenta (tj.: skrócony akt urodzenia pacjenta – w przypadku reprezentowania osoby małoletniej, postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora – w przypadku, gdy pacjentem była osoba ubezwłasnowolniona; postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu – w przypadku, gdy pacjentem była osoba małoletnia przysposobiona),
  3. w przypadku, kiedy pacjent nie zgłasza się osobiście, osoba zainteresowana powinna być upoważniona przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej wskazanej w prawidłowo wypełnionym oświadczeniu pacjenta zawartym w dokumentacji medycznej. W sytuacji, gdy pacjent upoważnił osobę bliską w formie odrębnego oświadczenia przykładowy formularz do pobrania 2, które nie znalazło się w dokumentacji medycznej, warunkiem udostępnienia dokumentacji jest dołączenie oświadczenia do dokumentacji medycznej tego pacjenta,
  4. każdorazowo wypełnić wniosek o udostępnienie dokumentacji formularz do pobrania 3.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej przechowywanej w poradniach

Aby uzyskać dokumentację przechowywaną w poradniach Szpitala należy spełnić takie same warunki, jak w przypadku dokumentacji z hospitalizacji, wypełniając stosowny wniosek formularz do pobrania 4.

W Poradniach zlokalizowanych przy ul. Św. Józefa, kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem odbiera się w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku po godzinie 1200 w Informacji Ogólnej Szpitala; tam też uiszcza się opłatę za usługę.

W Poradniach zlokalizowanych przy ul. Konstytucji, kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem odbiera się w drugim dniu roboczym po złożeniu wniosku po godzinie 1200 w rejestracji właściwej poradni, opłatę za usługę uiszcza się w sekretariacie.

W Poradniach zlokalizowanych przy ul. A. Mickiewicza kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem odbiera się po upływie trzech dni roboczych po złożeniu wniosku po godzinie 1200 w rejestracji właściwej poradni, opłatę za usługę uiszcza się w sekretariacie.

W Poradniach zlokalizowanych przy ul. Z. Krasińskiego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem odbiera się po upływie trzech dni roboczych po złożeniu wniosku po godzinie 1200 w sekretariacie tam też uiszcza się opłatę za usługę.

 
 

          

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

szpital Rydygiera Toruń 02